Privacy statement

Privacy statement

De Kwispeldienst, gevestigd aan O.a. Parkzicht 22 2317 RB Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dit geldt ook voor de volgende collega’s die werken onder de naam De kwispeldienst, gevestigd aan

  • Spechtstraat 19 3145 XJ Maassluis
  • Gerard Doustraat 5 2391 CT Hazerswoude-Dorp
  • Middenweg 31 2371 GT Roelofarendsveen
  • Beverlanderhof 27 2461 BV Ter Aar
  • Temminckstraat 30 2313 RS Leiden 
  • Poortwachter 122 2401 KW Alpen a.d Rijn

Contactgegevens:
Parkzicht 22
2317 RB Leiden
T: +31 641842999
W: http://kwispeldienst.nl

T. Van Rooij, D. Gaasbeek, S. Van Rooij, J. Boekensteijn, M. Kiers-Verhoef  G. Verhoef en R.Kruit en
K. Bouwhuis zijn de Functionaris Gegevensbescherming van hun eigen bedrijf onder de overkoepelende
naam De Kwispeldienst.

Zij zijn te bereiken via h.van.rooij12@kpnplanet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Kwispeldienst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens van uw hond, inclusief chipnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via h.van.rooij12@kpnplanet.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Kwispeldienst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De Kwispeldienst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Kwispeldienst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kwispeldienst) tussen zit. De Kwispeldienst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en thunderbird.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Bent u geen klant meer van De Kwispeldienst dan worden al uw gegevens verwijderd. Voor de belastingdienst zijn wij verplicht algemene persoonsgegevens 7 jaar lang te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kwispeldienst deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kwispeldienst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Kwispeldienst uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Dit kan gebeuren wanneer u uw hond meegeeft aan een collega, of wanneer er iemand invalt voor uw eigen hondenuitlater.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Kwispeldienst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kwispeldienst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar h.van.rooij12@kpnplanet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Kwispeldienst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kwispeldienst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw desbetreffende hondenuitlater of via h.van.rooij12@kpnplanet.nl